Optymalizacja geometrii rozdzielacza hydraulicznego przy wykorzystaniu narzędzi klasy CFD

Rok: 
2015
Data opublikowania: 
wt., 2015-02-03
Autor: 
D. Zgorzelski, P. Prusiński, T. Kwiatkowski, S. Kozioł

Od 2012 ro­ku, w Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych w Pol­sce w ra­mach pro­jek­tu Cen­trum In­for­ma­tycz­ne Świerk (CIŚ) po­wsta­je kla­ster obli­cze­nio­wy HPC. Bę­dzie on go­to­wy w 2015 ro­ku a je­go moc obli­cze­nio­wa osią­gnie 500 TFLOPS. Jed­nym z po­waż­niej­szych pro­ble­mów kon­struk­cyj­nych jest nie­sta­bil­na pra­ca sys­te­mu chło­dze­nia kla­stra HPC, któ­ra z ko­lei po­wo­du­je wzrost kosz­tów utrzy­ma­nia. Głów­nym ce­lem prze­pro­wa­dzo­nych ana­liz by­ło zba­da­nie rze­czo­ne­go pro­ble­mu przy wy­ko­rzy­sta­niu nu­me­rycz­nej me­cha­ni­ki pły­nów (z ang. Com­pu­ta­tio­nal Flu­id Dy­na­mics – CFD). Ba­da­nia sku­pi­ły się głów­nie na jed­nym ele­men­cie sys­te­mu, tak zwa­nym roz­dzie­la­czu hy­drau­licz­nym, któ­ry to praw­do­po­dob­nie jest źró­dłem nie­sta­bil­nej pra­cy sys­te­mu. W po­niż­szym ra­por­cie prze­ana­li­zo­wa­no sze­ro­ki za­kres przy­pad­ków, obej­mu­ją­cych za­rów­no róż­ne re­żi­my pra­cy in­sta­la­cji, jak rów­nież sze­reg mo­dy­fi­ka­cji geo­me­trycz­nych. Na ko­niec, pew­ne ulep­sze­nia­/mo­dy­fi­ka­cje w obec­nej kon­struk­cji zo­sta­ną za­pro­po­no­wa­ne przez Gru­pę Ana­liz CFD.