Menu odnośników dodatkowych

Wiadomości CentriX

Logo CentriX

Ogła­szamy kon­kurs na logo infra­struk­tury Cen­triX. Pro­po­zy­cje należy prze­sy­łać do godz 12:00 30 czerwca 2020 r. na adres Cen­triX.Logo­@ncbj.gov.pl. ----

CentriX prześwietli prawie wszystko

Podpisanie umowy na finansowanie projektu CentriX
Już nie­ba­wem po­nad 17,6 mln zł wspar­cia unij­ne­go tra­fi do Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych w Świer­ku na utwo­rze­nie cen­trum ba­daw­czo-wdro­że­nio­we­go prze­my­sło­wych tech­nik ra­dia­cyj­nych Cen­triX. W po­nie­dzia­łek 26 lu­te­go umo­wę w spra­wie fi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu pod­pi­sali Wi­ce­mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go Ja­ni­na Orze­łow­ska, Czło­nek Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go Elż­bie­ta Lanc oraz Dy­rek­tor NCBJ, prof. Krzysz­tof Ku­rek. ----