Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego

Skład Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ w roku 2021:

 1. mgr inż. Janusz Jaroszewicz - Przewodniczący
 2. mgr inż. Gaweł Madejowski - Sekretarz
 3. prof. dr inż. Henryk Anglart
 4. dr inż. Elżbieta Borek-Kruszewska
 5. dr inż. Piotr Darnowski
 6. dr inż. Paweł Gajda
 7. dr inż. Michał Gryziński
 8. dr hab. Wacław Gudowski, prof. NCBJ
 9. dr hab. inż. Edward lller, prof. NCBJ
 10. dr hab. Agnieszka Korgul
 11. mgr inż. Grzegorz Krzysztoszek
 12. dr hab. inż. Łukasz Kurpaska, prof. NCBJ
 13. mgr inż. Jan Lechniak
 14. mgr inż. Krzysztof Madaj
 15. mgr inż. Paweł Nowakowski
 16. mgr inż. Tomasz Pliszczyński
 17. dr inż. Sławomir Potempski
 18. dr inż. Rafał Prokopowicz
 19. dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. NCBJ

 

Skład Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ w roku 2019:

 1. prof. NCBJ, dr inż. An­drzej Strup­czew­ski – Prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji
 2. mgr inż. Gaweł Madejowski – Se­kre­tarz
 3. dr inż. Elż­bie­ta Bo­rek-Kru­szew­ska
 4. mgr inż. Andrzej Cholerzyński
 5. dr inż. Michał Gryziński
 6. prof. NCBJ, dr hab. inż. Edward Iller
 7. mgr inż. Janusz Jaroszewicz
 8. mgr inż. Maciej Jurkowski
 9. mgr inż. Grzegorz Krzysztoszek
 10. dr inż. Łukasz Kurpaska
 11. mgr inż. Tomasz Pliszczyński
 12. dr inż. Sławomir Potempski
 13. dr inż. Rafał Prokopowicz
 14. inż. Tomasz Witkowski

 

Skład Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ w roku 2018:

 1. prof. NCBJ, dr inż. An­drzej Strup­czew­ski – Prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji
 2. Jo­lan­ta Przy­łu­ska – Se­kre­tarz
 3. dr inż. Elż­bie­ta Bo­rek-Kru­szew­ska
 4. mgr inż. Adam Hry­czuk
 5. mgr inż. Ja­nusz Ja­ro­sze­wicz
 6. mgr inż. Grze­gorz Krzysz­to­szek
 7. dr inż. Łu­kasz Kur­pa­ska
 8. mgr inż. Jan Lech­niak
 9. mgr inż. To­masz Plisz­czyń­ski
 10. dr inż. Michał Gryziński
 11. prof. NCBJ, dr hab. inż. Edward Iller
 12. dr inż. Rafał Prokopowicz
 13. mgr inż. Gaweł Madejowski
 14. inż. Tomasz Witkowski
 15. mgr inż. Andrzej Cholerzyński