Zdobywanie stopni naukowych

Prze­wody dok­tor­skie, postę­po­wa­nia habi­li­ta­cyjne i postę­po­wa­nia o nada­nie tytułu pro­fe­sora wsz­częte i nie­za­koń­czone przed wej­ściem w życie Kon­sty­tu­cji dla Nauki są prze­pro­wa­dzane na zasa­dach dotych­cza­so­wych. Jeżeli jed­nak nada­nie tytułu lub stop­nia nastąpi po 30 kwiet­nia 2019 r. tytuł lub sto­pień zosta­nie nadany w dzie­dzi­nie i dys­cy­pli­nach okre­ślo­nych w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce poz. 1668.

Datą gra­niczną zamknię­cia prze­wodu dok­tor­skiego wsz­czę­tego na sta­rych zasa­dach jest 31 grud­nia 2024 r. (Prze­pisy wpro­wa­dza­jące ustawę – Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz. U., poz. 1669, art., 179, ust. 4)).

Tytuł pro­fe­sora będzie, tak jak dotych­czas, przy­zna­wany przez Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Wnio­ski w zakre­sie nada­nia tytułu pro­fe­sora będzie roz­pa­try­wać Rada Dosko­na­ło­ści Nau­ko­wej (RDN).

Stu­dia dok­toranckie roz­po­częte przed rokiem aka­de­mic­kim 2019/2020 pro­wa­dzi się na zasa­dach dotych­cza­so­wych, jed­nak nie dłu­żej niż do dnia 31 grud­nia 2024 r. Osoby, które roz­po­częły stu­dia dok­toranckie na sta­rych zasa­dach i nie zakoń­czyły prze­wodu dok­tor­skiego do 31 grud­nia 2023 r., mogą ubie­gać się o nada­nie stop­nia dok­tora także na nowych zasa­dach.

Aktualne procedury dotyczące doktoratów, habilitacji i profesur, wynikające z wyliczonych niżej ustaw i uchwał, są dostępne w menu bocznym po prawej stronie.